Tilbage Home Links Gæstebog Port of Call Næste  

                                                                      

 

  Jeg var påmønstret S/S Fylla, som på samme tidspunkt vi lå få hundrede sømil fra Gerda Toft på rejse fra England til Danmark, vi havde også et forfærdeligt vejr, og skipperen talte på et tidspunkt om at få alle mand på broen p.gr.a. stormen. Vi kom til Næstved med en del havari. 

  

 
 

7. januar 2009

Jeg har tidligere haft en del artikler angående forliset liggende efter aftale med familiemedlemmer af de omkomne, men de ønsker ikke længere at publicere deres materialer på denne side p. gr. a. frygten for, at andre skal benytte materialet i kommerciel henseende, derfor kun artiklen, som den oprindelig så ud før samarbejdet.

Jeg ønsker dem held og lykke med projekt "bog" og ser frem til den udkommer.

Tak for samarbejde og held og lykke fremover.

 1. maj 2012

Bjarne Skou Poulsen har nu lavet sin bog færdig om Gerda Toft's forlis.

Tillykke med det

Bogen kan downloades:  http://www.gerdatoft.dk/


Link til Reportagefilmen:

 

 

 

 

 

POLITIKEN, København fredag den 24. December 1954

29 danske savnes efter forlis - De gik i baadene under orkanen
Damperen "Gerda Toft" fik i Nordsøen luge sprængt og lasten fyldt med vand - Katastrofen fulgt minut for minut i radioen
Mange skibe søgte at naa frem til katastrofestedet - Sidste melding i aftes: tom redningsbaad fundet -
STORMEN; der i mange døgn har fejet hen over Nordeuropa og havet langs kysterne, har lillejuleaftens eftermiddag bragt den danske fragtdamper "Gerda Toft" tilhørende rederiet "Jutlandia", til forlis i Nordsøen mellem Helgoland og den tyske Nordsøkyst, og man nærer den alvorligste frygt for den skæbne, de 29 ombordværende har mødt i det fraadende hav.Sidst , man hørte fra "Gerda Toft", var klokken 15,18 i gaar eftermiddags. Radiotelegrafisten ved redningsstationen Nordeich paa den yderste vestlige spids af den tyske Nordsøkyst og telegrafisten paa den engelske damper "Iberian Coast", de r søgte at komme "Gerda Toft" til hjælp i stormen, opfangede da følgende korte meddelelse, et sidste nødraab fra den synkende damper : - Forlader radiostationen
Redningsbaad kæntret
Siden blev radioen tavs, og kl. 16,51 iagttog man fra "Iberian Coast" en redningsbaad med 15 - 20 om bord, der langt ude i horisonten blev væltet om i det fraadende hav. Man fandt igen overlevende.Det første nødraab fra "Gerda Toft" kom kl. 14,15. Baaden opgav da, at den befandt sig i den saakaldte Elben-rute - den minestrøgne sejlrende ind til Elben-mundingen mellem den tysk-hollandske kyst og øen Helgoland. "Gerda Toft"s radiotelegrafist tilføjede dette ind mellem SOS-signalerne. Han meddelte yderligere, at 2-lugen var sprægt af en "skæv sø" og at hjælp var nødvendig.Den svenske damper "Karmas", der befandt sig omkring 17 sømil fra den opgivne position, svarede nogle minutter senere, at den ilede til hjælp, men stormen var haard, og farten var ikke meget over et par sømil. Den svenske radiotelegrafistsendte derfor "Gerda Toft"s nødraab til alle skibe i farvandet - endnu to svenske skibe, en tysk damper og den engelske fragtdamper "Iberian Coast" hørte det og lagde kursen om. De gik alle mod den opgivne position. De trodsede storm og de t piskende hav for at yde de nødstedte daske søfolk hjælp.
Hjælpen iler til gennem orkanenEn halv snes minutter senere indløb den næste melding fra "Gerda Toft". Radiotelegrafisten sendte nye SOS-signaler ud i æteren og oplyste, at man efter sidste pejling havde fasslaaet positionen til 54 grader 20 minutter nord, 6 grader 25 minutter øst. Det vil sige et sted i Nordsøen et halvt hundred sømil vest for øen Borkum. Han sluttede sit nødraab til alle skibe i farvandet med at melde :
- Befinder os i nærheden af lystønde P. 6.
Omtrent samtidig kaldte den svenske damper "Karmas" Nordeenevs radiostation. Svenskerne opgav sin position til 10 sømil fra lystønden - og lidt senere, aabenbart under indflydelse af "Gerda Toft"s sidste positions-angivelse:
- Drejer i retning af katastrofestedet, fart 1 til 2 sømil….
De tyske og hollandske fyrskibe under kysten meldte paa dette tidspunkt vindstyrke fra 8 til 10 - et enkelt af dem meldte vindstyrke 11. Saaledes var stormen i læ af kysten.
Paa det aabne hav var det orkan, som man sjælden har oplevet den, og i denne orkan kæmpede de 29 mand om bord i den havarerede danske damper, mens andre skibe kæmpede sig frem for om muligt at yde hjælp.
Det sidste nødraab sendt ud i æteren
I en halv time - fra klokken 14,28 til 14,58 - hørte man intet til "Gerda Toft"s radio. Man frygtede, at damperen allerede var gået ned, men så lød radioen atter :
- Anden luge alvorligt beskadiget… reparation umuligt, og umiddelbart efter :
- Hjælp tvingende nødvendig…
Der gik endnu en snes minutter. Kl. 15,18 kom "Gerda Toft"s telegrafist igen for at sende sin sidste melding: "Forlader nu stationen."Man kaldte og kaldte fra de tililende skibe- der kom intet svar. Telegrafisten er formentlig den sidste der sammen med baadens fører, den 36 aarige kaptajn Erik Morten Rasmussen fra Kastrup, har forladt den synkende baad. Om de er kommet om bord i redningsbaaden, som fra den engelske damper "Iberian Coast" blev set kæntre i det stormpiskende hav, eller om de muligvis har reddet sig op paa en af "Gerda Toft"s redningsflaader, er endnu ikke opklaret.
Nødraketter fra redningsbaaden med 15-20 mandSkibene der var paa vej mod katastrofestedet, fortsatte imidlertid deres kamp mod havet og orkanen. Endnu en baad var kommet til - det tyske redningsfartøj "Seefalek" fra Hamborg. Den befandt sig i rum sø efter en anden redningsaktion, og "Gerda Toft"s reder, skibsreder Ove Toft, Toldbogade 29, lod den gennem radioen dirrigere mod det nøædstedte skib. Med bange anelser havde man modtaget de første meldinger fra Lloyd i London og fra den tyske radiostation, og ængstelsen steg paa rederiets kontor efterhaanden som dramaet rulledes op i de korte, knappe telegrammer.
Der gik 47 minutter efter den sidste melding fra "Gerda Toft"s telegrafist. Saa fik man "Iberian Coast" paa ny i redningsstationen Nordens-eys Radio Kl. 16,o5 meldte den engelske baad:
- Nødraketter ved lystønde P. 6
- Raketterne stammer fra redningsbaad med 15-20 mand …
Intet fundet - kan vi fortsætte rejsen ?
Minutterne gik. Klokken 16,35 lød der atter radiosignaler fra havet. De kom denne gang fra det tyske motorskib "duburg" , der bekræftede "Iberian Coast"s tidligere melding med:
- Fra kl. 16.25 observeret røde raketter i nærheden af lystønde P. 5. De sidste signaler gik meget svagt ind og skal formentlig være den først angivne position for det nødstedte danske skib - lystønde P. 6.Der gik et kvarters tid. Saa opfangede man om bord i den svenske damper "Karmas" en meldin fra den engelske kollega "Iberian Coast" om, at man havde iagttaget en redningsbaad, der var slynget rundt i det fraadende hav. Den engelske radiotelegrafist bad om hjælp til eftersøgning af overlevende.
Klokken 17,22 meddelte "Iberian Coast" sig igen til Nordeichs radiostation, denne gang med denne korte, ulykkelige meddelelse:
- Har søgt paa kæntringsstedet … ingen overlevende fundet … fortsætter rejsen… Et par timer senere kom "Karmas" radio:
- Har søgt i farvandet omkring lystønde P. 6 - intet fundet _ kan vi fortsætte rejsen ?
Tom redningsbaad fundetPaa dette tidspunkt havde man kun det svage haab tilbage paa "Gerda Toft"s rederi, som hele tiden stod i forbindelse med de forskellige redningsstationer, at det var lykkedes nogle af de skibbrudne at klare sig frelst i land - muligvis ved hjælp af en af redningsflaaderne, som man intet havde hørt om fra de skibe, der var ilet til undsætning. Man nærede også et - om end meget svagt - haab om, at redningsbaaden trods alt havde klaret sig.Dette haab sluktes, da der sent i aftes indløb et kort telegram til rederiet "Jutlandia" fra Lloyd i London. Af dette fremgik det, at et engelsk skib i farvandet omkring katastrofestedet havde fundet en af #Gerda Toft"s redningsbaade driv ende. Der var ingen overlevende at se.Intet andet fremgik af meddelelsen, og den mulighed kan foreligge at det drejer sig om en af de andre af "Gerda Toft"s redningsbaade, der har revet sig løs ved forliset. At det skulle være lykkedes at sætte flere baade i vandet i den vold somme sø og orkan, anser man på forhaand for lident sandsynligt, og den der var bemandet blev som nævnt observeret fra de skibe der ilede til hjælp.
Yngste fører i selskabet "Gerda Toft", som nu maa betragtes som forlist er et af rederiet "Jutlandia"s nyeste skibe. Det er bygget i Canada i 1944 og kom her til landet i 1945. Det var oprendelig bestemt til transport over Atlanten af krigsmatriel til Europa.
En af de saakaldte "Parkbaade" og kaptajn Rasmussen havde overtaget den i juni maaned i aar. Han havde ______ sejlet som fører af "Karen Toft" og havde været i rederiet siden 1946, da han gik ud af marinen som sømand for at gaa i koffardfart. Han blev dengang knyttet til selskabet som 2. styrmand men avancerede meget hurtigt til kaptajn og blev med sine 36 Aar den yngste skibsfører i selskabet.Paa rederiet oplyste man i øvrigt i aftes at "Gerda Toft" havde afhentet en ladning fosfat gødningsstof i Casablanca, og da ulykken ramte den, var den på vej til Kielerkanalen, hvor den skulle afvente nærmere ordre. Den skulle gaa til Polsk havn. Den tunge last har været medvirken til, at den har ligget saa haardt i søen, og paa vejen fra den engelske kyst har det flere gange været nødvendigt at ligge underdrejet for stormen. Hver gang har kaptajn Rasmussen imidlertid kunnet melde "Alt vel om bord".
Hjem til julen - maaske ?"Gerda Toft" var som nævnt paa vej til Kielerkanalen, og en del af mandskabet og kaptajnen havde vist haabet, at man kunne holde helligdagene fri og tage en tur hjem. De 29 mand kom fra vidt forskellige steder i Danmark - her fra byen., framarstal og Esbjerg, fra Aarhus, Aalborg og Skælskør. I hjemmene rundt om ventede man dem til højtiden. Man saa det i kaptajn Rasmussens hjem i Kastrup. Fru Rasmussen var i gaar formiddags sammen med børnene taget til sine forældre for at holde jul, men på entredøren var sat en juledekoration med et "glædeligt jul" for det tilfælde at manden skulle naa hjem. Rederiets repræsentant stod over for den og den lukkede dør, da han i aftes skulle overbringe den tunge meddelelse.Det kan yderligere tilføjes, at mindst halvdelen af mandskabet skulle have været afmønstret før den vidre sejlads til den polske havn, hvor lasten skulle udlosses. Det skulle ske her i byen, hvor man fra rederiets side agtede at dirigere "Gerda Toft" i havn for bunkers. Det var blevet nødvendigt paa grund af forsinkelserne og det haarde vejr i de sidste døgn. Nye søfolk skulle derefter paaamønstre for dem, der gik i land.
Et frygteligt julebudskab Sent i nat var skibsreder Ove Toft atter i forbindelse med de radiostationer, der opretholdt kontakten med skibene, der opholdt sig omkring katastrofestedet. Meldingerne gav ikke meget haab. Ganske vist kunne man ikke fra "Iberian Coast"med sikkerhed sige, at det netop var "Gerda Toft"s tomme redningsbaad man havde set. Baaden kunne ogsaa stamme fra en svensk eller en belgisk baad, der havde været i vanskeligheder i samme farvand. Skibsreder Toft, der natten igennem sad ved sin telefon i hjemmet i ordrup og besvarede spørgsmaal fra de ulykkelige paarørende til "Gerda Toft"s besætningsmedlemmer, sagde ved 2-tiden - Vi kan ikke afvise muligheden af, at det kan værer en anden redningsbaad. Den er jo kun iagtaget, ikke fundet. Personligt gør jeg mig imidlertid ingen _____. Det er et frygteligt julebudskab.

 

DANSK

SØULYKKE-STATISTIK

1954

UDGIVET AF

MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

 

302. S/S GERDA TOFT af København, 2928 B. R. T. Bygget 1944 af stål. På rejse

fra Casablanca til Szczecin med fosfat.

Forlist d. 23/12 54 i Nordsøen; 31 omkomne.

Søforhør i København d. 20/1 55. Forlisanmeldelse dat. København d. 20/1 55.

Kl. 0950 rapporteredes fra G. T., at skibet under en stærk NV.-lig storm med tilsvarende sø lå underdrejet 42 sm. VNV. af Helgoland. Kl. 1515 opfangedes over radioen nødsignaler fra G. T., der da befandt sig nær lysbøjen på 54° 17' N. 6°38' Ø., og som oplyste, at 2-lugen var beskadiget og øjeblikkelig hjælp nodvendig. Nodkorrespondancen fortsatte til kl. 1621, da G. T. meddelte, at radiostationen måtte forlades. Kl. 1630 sås fra et andet skib, britisk M/S „IBERIAN COAST", røde nødraketter og i ca. 4—5 sm.s afstand sås et skib, formentlig G. T.,med stærk slagside. Kursen sattes mod det nødstedte skib, som kl. 1650 tabtes af syne på grund 60 af tusmørke. Kl. 1700 passerede I. B. en del flydende vraggods, og i skæret af et nødblus sås i en afstand af ca. 2 kabellængder en vandfyldt redningsbåd drive omkring med ca. 15—20 personer om bord, hvoraf de fleste tilsyneladende var bevidstløse. I. B. manøvreredes til luvart af redningsbåden, og det lykkedes at få forbindelse med redningsbåden ved hjælp af en kasteline. Under forsøg på at bjerge de nødstedte, kæntredes redningsbåden af en voldsom sø, og båden og de ombordværende forsvandt. En eftersøgning gav intet resultat.

 

Anm. 1. De omkomne var: Kaptajn Erik Morten Rasmussen af Kastrup, overstyrmand Jess Anton Eghoff af Svendborg, 2. styrmand Erhard Philip Rasmussen af København, 3. Styrmand Karl Peter Jensen af Marstal,maskinchef Robert Chr. J. Burchardi af København, 2. maskinmester Even Sørensen af Nordby, Fanø, 3. maskinmester Børge Andersen af Arhus, maskinassistent Gunner Gregers Forum Rudfeld af Skanderborg,telegrafist Jens Mortensen af København, hovmester Christian Peter Hansen af Humlebæk, kok Werner Sandahl af Randers, kok Magnus Johannes Peter Hansen af København, koksmath Bent Richard Mortensen af Aarhus, bådsmand Leo Hjorth Madsen af Skælskør, matros Hans Kristian Jørgensen af Ærø,matros Martin Krogh af Randers, matros Børge Ravn af Lunderskov, matros Max Remo Dettmann Svendsen af København, letmatros Olaf Friis Clausen af Horsens, letmatros Erik Just af Esbjerg, ungmand Svend Aage Mikkelsen af København, donkeymand Eli Hansen af København,fyrbøder Ramon Altuna, Spanien, fyrbøder Jens Christian Waldemar Frandsen af Harndrup, Fyn, fyrbøder Kurt Karl Christian Jensen af København, fyrbøder Edmund Johnsenaf København, lemper Bent Ilsøe Sørensen af Aarhus, dæksdreng Kurt Robert Hartvig af Søborg, messedreng Palle Clausen af København, messedreng Leon Kaj Rasmussen af Horsensog passager Leif Beck Olsen af Rødovre.

Anm. 2. Ministeriet må antage, at forliset skyldes, at en tidligere repareret revne i dækket ved 2-lugen på grund af skibets kraftige bevægelser i soen påny er brudt op, og at der derefter er kommet vand i skibet.

 

 

Top